PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA


PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA
1.   ZAMAN SEBELUM KEDATANGAN BRITISH
Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran, tingkah laku, dan akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidangp ertanian, perikanan dan perburuan. Pada peringkat lebih teratur terdapatsatu sistem pendidikan agama yang disebut 'sekolah pondok ' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina disekelilingnya. Peringkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris (1824-1957). Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola, dikendalikan, dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar pendidikan Kebangsaan. Pentadbiranpendidikan di Tanah melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu"pecah dan perintah” serta dasar terbuka dan tiada campurtangan tentang pendidikan vernacular. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi. Dengan itu, Inggeris mula memberi tumpuan besar kepada pelajaran Inggeris 1816. Walau bagaimanapun perhatian kepada pelajar Melayu hanya sekadar melepas batuk ditangga sahaja, iaitu menunaikan kewajipan kepada anak watan sesuai dengan perjanjian Inggeris dengan pembesar -pembesar tempatan. Pendidikan pada peringkat ini telah berjalan secara adhoc tanpa dibendung oleh satu garis panduan atau batasan-batasan yangkonkrit. Ini adalah kerana pemerintah Inggeris tidak menggangap pendidikans ebagai satu pelaburan di 'periphery'nya untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan benevolen (benovelentwelfare policy). Oleh itu objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien sahaja. Tegasnya,pendidikan pada zaman ini berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur- unsure kebangsaan di kalangan rakyat. Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural (plural educatin al system) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk Terdapat lima aliran bahasa iaitu bahasa Cina, Melayu, Arab dan Tamil. Sistem pendidikan plural ini tidak dapat menyemai serta memupuk semangat Kebangsaan dikalanganpenduduk yang berbilang kaum. Orientasi pendidikan yang Sumbang initelah menekan dan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatangkepada negara asal mereka.

2. PENDIDIKAN ZAMAN PEMERINTAHAN BRITISH
Vernakular Melayu
Pendidikan Melayu yang awal menekankan pengajaran Quran dan pengetahuan asas membaca, menulis dan mengira (3M). Pendidikan Melayudiadakan hanya diperingkat rendah sahaja. Anak-anak Melayu yang bercita-cita tinggi dan ingin melanjutkan pelajaran terpaksa memasuki sekolahmenengah Inggeris di bandar. Tujuan utama sekolah-sekolah Melayudiasaskan pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ialah untuk membolehkananak-anak Melayu terus kekal di desa, mewarisi kemiskinan keluarga. Olehitu pendidikan yang berbentuk sekular dalam bahasa melayu dihadkankepada empat tahun sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad.Pendidikan Melayu tidak dapat mengubah cara hidup orang Melayu ataumenyumbangkan kepada mobiliti menegak di kalangan masyarakat melayu.Pada awal abad ke 20), bagi menampung permintaan yang bertambahterhadap Pendidikan menengah, Maktab Melayu Kuala Kangsar diasaskan mengikut model English Grammar School pada tahun 1905. Akan tetapi,sekolah ini adalah khas untuk golongan bangsawan sahaja. Latihan guru-guru melayu dimulakan pada tahun 1984 di Teluk Belanga, Singapura. Padatahun 1922, bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap guru-guru sekolah melayu yang berkelayakan, Maktab Perguruan Sultan Idris telahditubuhkan. Kemudian penubuhan terhadap Maktab Perguruan PerempuanMelayu di Melaka pad a tahun 1935. Jelaslah di sini, dasar pentadbiranInggeris ialah untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Orang-orangMelayu tidak digalakkan ke Bandar, cuba memisahkan orang melayudaripada kemajuan perbandaran dan perindustrian.
Pendidikan Arab Dan Agama
Satu lagi jurusan persekolahan untuk menampung persekolahan anak-anakmelayu ialah sekolah Arab dan Agama. Sekolah ini dikendalikan secara tidakformal dan kurikulumnya menekankan pengajaran Quran serta pendidikanmoral dan kerohanian. Selepas perang Dunia Pertama, sekolah-sekolah Arabdan Agama telah muncul di merata-rata tempat di semenanjung TanahMelayu terutama di negeri Kelantan, Kedah dan Pulau Pinang.
Vernakular Cina
Dasar terbuka dan tidak campurtangan Inggeris dalam hal ehwal social kaumpendatang menyebabkan wujudnya sekolah-sekolah cina dan tamil. Sekolah-sekolah ini dikendalikan oleh masyarakat masing.masing tanpa bantuan daripada lnggeris hinggalah tahun 1920-an selaras dengan tradisimengutamakan pelajaran dan mengekalkan kebudayaan serta identitibangsa masyarakat Cina mula bergiat menubuhkan sekolah Cina sejak awal abad ke 19. Keadaan ini serupa di Sabah dan Serawak. Dasar tidak campurtangan lnggeris dalam pendidikan vernakular menyebabkan perkembangan politik dan ekonomi negeri Cina mempengaruhi sistem pendidikanmasyarakat Cina di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah Dan Sarawak. Kurikulumnya berorientasikan negeri Cina, dan buku-buku teks serta guru-guru juga dibawa masuk dari sana. Isi kurikulumnya menegaskan pengetahuan dalam bidanrg 3M iaitu membaca, mengira dan menulis sertalukisan, Bahasa Inggeris, Ilmu Alam, Sejarah, Kraftangan dan pengetahuan am. Pada tahun 1920-an pengaruh kuat sekolah Cina telah menyedarkan Kerajaan Inggeris tentang bahaya pertumbuhan sekolah Cina tanpa kawalan.Oleh itu pentadbiran lnggeris mula memperkenalkan satu undang- undangpada tahun 1920 iaitu Enakmen Pendaftaran Sekolah diwujudkan. Tujuannya untuk mengelakkan sekolah ini daripada terasing serta mengawal aktiviti sekolah ini. Bermula tahun 1924, sebahagian sekolah-sekolah cina ini menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. Pada amnya, guru-ruru disekolah ini tidak ada latihan formal sehinggalah selepas perang Dunia Kedua apabila program latihan kelas formal telah diadakan. Dasar pentadbiran Inggeris ini secara langsung atau tidak langsung mewujudkan jurang pendidikan di antara anak-anak Melayu dan Cina.

Vernakular Tamil
Sekolah-sekolah Tamil didirikan di ladang-ladang getah yang sebahagian besar kaum keturunan India ditempatkan, seperti sekolah- sekolah Cina,sekolah Tamil juga didirikan dan dikelolakan oleh masyarakat India sendiri. Pihak Kerajaan atau majikan ladang getah tidak memberi bantuan sama ada dari segi fizikal, kewangan dan pedagogi. Oleh itu sekola-sekolah Tamil yang didirikan di ladang-ladang getah menghadapi beberapa kekurangan dari segi isi kandungan kurikulum, tenaga pengajar dan pedagogi. Sekolah ini adalah tidak berfungsi dan bersifat cul-de-suc iaitu sebahagian besar pelajarnya akan kekal di ladang getah menjadi buruh kasar. Pada tahun1923, negeri-negeri Melayu Bersekutu telah meluluskan satu rang undang-undang. Satu peruntukan telah dimasukkan ke dalam ordinan ini iaitu majikan ladang getah diwajibkan membina sekolah bagi anak-anak pekerja mereka. Mubaligh kristian juga banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan Tamil. Kurikulum di sekolah-sekolah Tamil ini disesuaikan mengikut negeri India, begitu juga kebanyakan guru serta buku-buku teks telah dibawa masuk dari India. Kurikulumnya menegaskan pengetahuan dalam kemahiran asas 3 M membaca, mengira, dan menulis karangan,ilmu alam dan kebersihan diri (personal hygiene)sebelum perang dunia kedua, program latihan guru kelas normal, selama 3 tahun telah dimulakan untuk guru-guru sekolah Tamil. Pendidikan di sekolah Tamil juga terhad di peringkat rendah sahaja.. Dasar pemerintahan Inggeris terhadap perkembangan pembangunan sekolah Tamil terus menambahkan lagi jurang pendidikan di antara tiga kaum utama di negara kita iaitu Melayu, Cina,danIndia.
Vernakular Inggeris
Pendidikan Inggeris mula diperkenalkan di Tanah Melayu apabila Penang FreeSchool ditubuhkan pada tahun 1816. Pada pertengahan abad ke 19,mubaligh kristian membantu menubuhkan beberapa buah sekolah Inggeris.Kebanyakan sekolah ini ditubuhkan di kawasan - kawasan bandar dengan bantuan kerajaan Inggeris. Kurikulumnya bercorak Kurikulum School of GreatBritain dengan tujuan mengeluarkan pegawai - pegawai tadbir rendah bagi memenuhi keperluan kuasa, metropolitan British. Pendidikan di sekolah-sekolah Inggeris diadakan pada peringkat rendah dan menengah. Bagi memenuhi keperluan guru pelatih, program latihan guru kelas normal dimulakan di Kuala Lumpur pada tahun 1905 dan di Pulau Pinang pada tahun I907. Kursus-kursus pendidikan peringkat diploma kemudiannya ditawarkan di Raffles College, Singapura. Manakala pembelajaran tinggi bermula dengan penubuhan Medical School di Singapura pada tahun 1905, dan pada tahun 1912, namanya telah ditukar menjadi King Edward VII Medical College. Raffles College yang ditubuhkan pada tahun 1928, menawarkan kursus-kursus dalam bidang Sastera dan Sains.

3.   PENDIDIKAN ZAMAN JEPUN.
Semasa perang Dunia Kedua (l941-1945), negeri-negeri yang menganggotai Malaysia telah diduduki oleh tentera Jepun. Perkembangan ini memberi perubahan kepada sistem pendidikan di Semenanjung Malaysia. Dasar pelajaran di bawah pemerintahan tentera Jepun, ialah sekolah-sekolah venakular Melayu dan Tamil diteruskan seperti sebelumnya tetapi menambahkan bahasa Jepun dalam kokurikulum serta berorientasikan negeri Jepun. Pemerintahan Jepun juga menubuhkan Sekolah Nippon-Go bagi mengantikan sekolah-sekolah Cina dan Inggeris. Pengajaran Nippon-Go, lagu rakyat Jepun dan cara hidup mereka ditekankan di dalam kurikulum sekolahrendah. Pendidikan menengah telah diberhentikan dan sebagai gantinya telah ditubuhkan beberapa sekolah teknik dan maktab teknik untuk pengajian telekomunikasi, "maritim", perikanan, pertanian dan pembinaan. Beberapa bangunan sekolah di Bandar-bandar digunakan sebagai berek,setor, pusat perniagaan dan ibu pejabat pentadbiran tentera Jepun. Guru-guru tempatan diberi latihan tambahan untuk mengajar bahasa Jepun. Kelas-kelas bahasa Jepun juga diadakan untuk orang dewasa di beberapa tempat seperti di kelab dan persatuan. Surat khabar juga mempunyai ruangan khasbagi pengajaran Bahasa Jepun. Pendidikan pasca zaman pemerintahan Jepuntidak mempunyai satu falsafah untuk tujuan perpaduan rakyat danmembentuk identiti Kebangsaan.

4.   PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN AWAL MERDEKA
Selepas perang dunia kedua perkembangan politik negeri China, India , dan negara jiran banyak berubah , Masyarakat pendatang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat kediaman mereka dan kebangkitan nasionalisme Melayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum tentang pendidikan. Orang Melayu mula mendesak, supaya Kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah-sekolah Melayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkanpelajaran, Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan iaitu sebuah jawatankuasa Barnes.
4.1   Laporan Barnes
Laporan Barnes ini diterbitkan pada awal tahun 1951,danmencadangkan supaya ditubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya. Sekolah cina dan Tamil akan ditukar secara beransur- ansur kepada sekolah Kebangsaan dengan  memperkenalkan aliran Kebangsaan. Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina.
4.2   Laporan Fenn Wu
Laporan Fen Wu, memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikanSekolah Cina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentangpendidikan di Tanah Melayu, Laporan Jawatankuasa Fen Wu telahmengemukakan cadangan-cadangan yang pada asasnya menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa melayu, bahasa Inggeris, dan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar. memperkenalkan aliran Kebangsaan. .Laporan Fen Wu, memperakukan untuk mengekalkan serta pembaikanSekolah Cina telah memburukkan lagi pertikaian yang hangat tentang pendidikan di Tanah Melayu.

Laporan Pendidikan Ke Arah Pembentukan Sistem Pendidikan Kebangsaan
Antara laporan-laporan yang merupakan langkah awal kearah pembentukanke arah pembentukan satu sistem pendidikan Kebangsaan di negara ini ialah:
a)      Laporan Razak (1957)
Dengan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957, batu asas bagi Dasar Pendidikan Kebangsaan telah diletakkan. Batu asas kepada pendidikan Kebangsaan terkandung dalam ordinan 1957 yang lebih terkenal denganLaporan Razak. Tiga aspek dasar yang penting terkandung dalam laporan ini ialah:-
1. Pembentukan sistem pendidikan Kebangsaan.
2. Pengakuan matlamatakhir bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama.
3. Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Malaysia.
Tujuan utama sistem pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkanmasyarakat yang mempunyai sikap toleransi. Penggunaan satu bahasa disemua peringkat pendidikan sehingga tahun 1982 juga bertujuan untuk menyatupadukan seluruh rakyat. Aspek ketiga di dalam laporan ini bertujuan untuk memberi tumpuan kepada fakta-fakta pengajaran yang mengandungi pengertian, pandangan hidup, norma, dan nilai yang berlandaskan alam Malaysia.

b)     Laporan Rahman Talib (1960)
Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapatsekarang. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:-1. Menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar.
2. Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupunberlainan bahasa di peringkat rendah, menengah, dan menengah atas
3. Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untukkeperluan tenaga mahir.
4. Memberi penekanan kepada pendidikan moraldan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras

c)      Laporan Kabinet (1979)
Setelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan Laporan Rahman Talib dilaksanakan. Satu kajian telah dijalankan untuk mengkaji pelajaran dalam menyahut cabaran sains dan teknologi dan Dasar Ekonomi Baru. Hasil Kajian ini terdapat dalam Laporan kabinet 1979. Enam aspek penting yang perlu diberi perhatian ialah:-
1.       Penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia.
2.       Penegasankepada pendidikan asas dalam 3M (membaca, menulis dan mengira) danpengajaran pemulihan.
3.       Pelajaran menengah atas melalui saluranakademik dan vokasional.
4.       Peluang melanjutkan pelajaran dari 9-11 tahun. 5
5.       Pendidikan kerohanian yang kukuh.
6.       Peningkatan keseluruhan mutupelajaran.

0 comments:

Post a Comment